Kominárske práce.
Mať komín v dobrom technickom stave prináša užívateľom veľa výhod.

Viac informácií

Čo ponúkame?

Mať komín v dobrom technickom stave prináša užívateľom veľa výhod. Dobrý technický stav komína má veľký vplyv na činnosť palivového spotrebiča či už sa jedná o kotle ústredného kúrenia na zemný plyn alebo kotle ústredného kúrenia na tuhé palivo (drevo, uhlie, koks atď.) či kozuby, kozubové vložky, keramické kachle, piecky. Nemenej dôležité je aj správne napojenie dymovodu od palivového spotrebiča do komína.

Dôležitou súčasťou vášho domu je, či bude práve komín. Pre nás všetkých je dôležitý pocit hrejivého, útulného domova, bezpečie a pohodlie. Nesprávna voľba komínu, či krbu, môže tieto krásne pôžitky vážne ohroziť. Vždy preto dbajte, aby sa o Váš komín postarali kvalitní, prvotriedni odborníci - zo špecializovanej a dôveryhodnej firmy. Bude nám cťou, keď si vyberiete našu ponuku služieb a zvolíte si práve nás.

S komínmi sú spojené i krby, kachle a krbové obostavby ktorých predaj, montáž i dopojenie do komína vieme tiež zabezpečiť.


- Vložkovanie komínov na tuhé, plynné a kvapalné palivá.

- Vložkovanie komínov od kondenzačných spotrebičov.


- Kontrola a čistenie komínov.

- Kontrola a čistenie spotrebičov palív - kotlov.

- Doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu (pre poisťovňu).


- Poradenstvo a konzultácie pri výstavbe komínov.

- Rekonštrukcie komínov.

OsvedčeniaZákon

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:  

§ 4
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

m) zabezpeèova pravidelné èistenie komínov, vykonáva kontrolu a zabezpeèi odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosou5) pred pripojením spotrebièa na komín, zámenou lokálneho spotrebièa palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpeènosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebièov, elektrotepelných spotrebièov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich èistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 14
Povinnosti fyzických osôb


h) zabezpeèova pravidelné èistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosou,5)

i) zabezpeèi odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebièa na komín, zámenou lokálneho spotrebièa palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpeènos pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebièa, elektrotepelného spotrebièa a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich èistenia a vykonávania kontrol:

§ 20
Lehoty èistenia a kontroly komína


(1) Komín sa musí udržiava v dobrom technickom stave a musí by zabezpeèená jeho pravidelná kontrola a èistenie.

(2) Komín sa musí poèas prevádzky èisti a kontrolova najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebièe s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

    štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebièe na tuhé palivá alebo spotrebièe na kvapalné palivá,
    šes mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebièe na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
    dvanás mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebièe na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebièe s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

    dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebièe na tuhé palivá alebo spotrebièe na kapalné palivá,
    šes mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebièe na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebiè na plynné palivo typu C, musí sa poèas prevádzky kontrolova a èisti najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebiè na tuhé palivo, spotrebiè na kvapalné palivo alebo spotrebiè na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného èistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opìtovného uvedenia do prevádzky kontrolova a èisti; pøed uvedením spotrebièa do prevádzky sa musí vykona jeho kontrola a èistenie.

(5) Komín v obèasne užívaných stavbách samusí èisti a kontrolova najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej èasti komínového prieduchu sa musia vybera pri každom èistení komína.

(7) Spotrebiè sa musí èisti v lehotách urèených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebièu. Ak táto lehota nie je v dokumentácii urèená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa èisti v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na èistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Z vyhlášky 401/2007 Z.z.:

§ 14
Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu


(1) Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode pøed výmenou spotrebièa na tuhé palivo, spotrebièa na kvapalné palivo alebo spotrebièa na plynné palivo za spotrebiè s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia by vyhotovené pod¾a technickém normy, 22) tejto vyhlášky alebo pod¾a schválenej dokumentácie stavieb.

(2) Spalinová cesta musí by navrhnutá 23) a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spo¾ahlivo odvázali spaliny od pripojeného spotrebièa na tuhé palivo, spotrebièa na kvapalné palivo alebo spotrebièa na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukènými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.

Z vyhlášky 401/2007 Z.z.:

§15
Komín


1. Komín treba zhotovi ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilataène oddelenou od komínového pl᚝a a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno zhotovi len v obèasne užívaných stavbách. Komín možno postavi len zo stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu.

2. Ložné škáry a styèné škáry murovaného alebo montovaného pl᚝a komína treba vyplni maltou alebo inou vhodnou výplòou.

3. Vonkajší povrch murovaného komína treba omietnu alebo obloži nehor¾avými materiálmi až do úrovne krytiny. Takúto úpravu treba vykona aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním.

4. Montáž komína z dielcov treba vykona pod¾a technologického predpisu výrobcu tak, aby ložná škára medzi dielcami bola mimo konštrukcie stropu.

5. Komín musí by oznaèený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo èistiaceho otvoru alebo na inom ¾ahko dostupnom mieste.

6. Na štítku musia by vyznaèené údaje urèené v technickej norme.

Zákon 314 z roku 2001
Zákon 199 z roku 2009
Vyhláška 401 z roku 2007

Kontakt

Kominárstvo Dubovec s.r.o.

Na Pleš 349/8

013 11 Lietavská Lúčka

IČO: 52541444 DIČ: 2121077475

Tel.: 0914 276 111

Mail: kominardubovec@centrum.sk